Strona główna

 

 

Kompanie Rezerwy Policji Państwowej

 

Zapraszam do lektury opracowania na temat Kompanii Rezerwy Policji Państwowej funkcjonujących w okresie II Rzeczypospolitej. Dwieście stron bogato ilustrowanych  niepublikowanymi dotychczas fotografiami.

Temat publikacji to pionierskie opracowanie tego specyficznego rodzaju formacji policyjnych, jakim są oddziały zwarte Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Tematyka ta oczywiście pojawiała się w opracowaniach dotyczących PP, jednak z uwagi na ich raczej przekrojowy charakter, kwestia Kompanii Rezerwy była tam traktowana jedynie przyczynkarsko, sygnalnie. Tu zaś mamy do czynienia z opracowaniem monograficznym.

Całość jest zilustrowana bogatym materiałem zdjęciowym, w znacznej mierze niepublikowanym wcześniej, co w sposób znaczący podnosi wartość merytoryczną publikacji. Autorzy wykazali się konieczną naukową dociekliwością, pracując zarówno na istniejących opracowaniach wydanych drukiem, jak i na źródłach archiwalnych, oraz piśmiennictwie „z epoki”, co niewątpliwie jest ważnym atutem pracy.”

z recenzji dr. hab. Aleksandra Głogowskiego

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: info@policjapanstwowa.pl

 

                                                 

Polskie organizacje bezpieczeństwa w okresie I wojny światowej

Wybuch I wojny światowej wysunął na arenę międzynarodową sprawę Polski. Dało to sygnał do rozpoczęcia rozmaitych działań, zmierzających do odzyskania niepodległości lub uzyskania szerokiej autonomii politycznej dla narodu polskiego. Były one prowadzone różnymi sposobami, w zależności od prezentowanej przez dane stronnictwo lub ugrupowanie orientacji politycznej. W efekcie tych starań powstawały różne organizacje społeczne i obywatelskie mające charakter czysto polski. Do nich należały m.in. organizacje zajmujące się problematyką ochrony porządku publicznego w szerokim znaczeniu tego określenia. Jedne z nich stanowiły po prostu organizacje paramilitarne, będące na usługach i zabezpieczające interesy poszczególnych rodzimych partii politycznych działających na ziemiach polskich.

> więcej

Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej

Unifikacja służb policyjnych w II RP (1918-1922)

Milicja Ludowa i Policja Komunalna w latach 1918-1919

Starania władz centralnych o stworzenie jednolitej, ogólnopaństwowej służby policyjnej były w dużym stopniu uzależnione od ówczesnego układu sił politycznych w kraju oraz od stanu organizacyjnego instytucji porządkowych dotąd działających na ziemiach polskich. Funkcjonowanie dużej liczby organizacji paramilitarnych o różnej proweniencji politycznej na pewno miało wpływ na efekty działań unifikacyjnych. W ówczesnych realiach polityczno-ustrojowych doszło do powstania dwóch dominujących rodzajów służb. Jak pamiętamy, w okresie 1917-1918 decydującą rolę odgrywały organizacje porządkowe pochodzenia partyjnego i samorządowego.

> więcej

Pamięci Jacka

jacek cz

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci…